Služby architekta a inženýrská činnost | KTF inženýring

 

Služby architekta a inženýrská činnost

standardní zhodnocení vstupních údajů soupis identifikačních údajů posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr) předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací) zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání specifikace potřebných projekčních podkladů specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení)

 

nadstandardní sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu) marketingový plán studie proveditelnosti  finanční a ekonomická analýza (stavby a jejího následného provozu) posouzení záměru podle kritérií trvalé udržitelnosti staveb zajištění potřebných podkladů informace o dotčených pozemcích KN

 

obstarávací vyřízení žádosti o územně plánovací informaci1 (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra) zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.) předjednání záměru u zásadních DOSS2, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí)

 

Návrh stavby Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky znázorněným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň ukazuje ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

 

standardní prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů upřesnění cílových představ klienta zpracování konceptu a skic určení základního materiálového řešení zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy) zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace předběžný rozpočet podle m2 a m3

 

nadstandardní zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení podrobný návrh terénních a vegetačních úprav odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) vizualizace a animace fyzický model podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí příprava údajů pro certifikaci stavby marketingová dokumentace studie proveditelnosti

 

obstarávací předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí)

 

Zejména otázka umístění stavby a jejího působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem posuzování v dalších fázích, proto je vhodné jí od začátku věnovat dostatečnou pozornost. Přestože se definice zařízení budov objeví až v pozdějších fázích, je vhodné, aby se architekt předem klienta ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako na způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.

 

Projekt pro umístění stavby (DUR) vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní zástavbu. Projekt pro umístění stavby (resp. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území. Je možné zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS) zajištění vyjádření účastníků řízení zajištění vyvěšení informace o zahájení územního řízení na pozemku jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu účast při jednáních v územním řízení obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí

 

Projekt pro povolení stavby (DSP). Hlavním účelem projektu pro povolení stavby je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými požadavky a s veřejným zájmem v dané lokalitě reprezentovaným mimo jiné závaznými stanovisky DOSS. Na základě projektu pro stavební povolení (resp. dokumentace pro vydání stavebního povolení) vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. Na základě zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako projekt pro povolení stavby, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. U drobných staveb je možné zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby. Standardní stanovení podmínek, kontrola projekčních podkladů, upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy)12 včetně koncepční koordinace všech profesí zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení Nadstandardní zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení podrobný návrh terénních a vegetačních úprav dokumentace EIA odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) dopravně inženýrská opatření protokol o určení vnějších vlivů upřesnění návrhu interiéru - projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, studie interiéru, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla projekt souborného řešení akustiky komplexní hodnocení budovy speciální koordinační výkresy profesí vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky) vypracování výkazů výměr podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby organizace předběžné poptávky na stavbu a její zařízení zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky13 podle výsledků případného odvolacího řízení vizualizace a animace fyzický model V rámci inženýrské činnosti o obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS) zajištění vyjádření účastníků řízení jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu účast při jednáních ve stavebním řízení  obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora  upřesnění předpokládaných investičních nákladů účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací16  jednání s účastníky stavebního řízení, vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS úhrada správních poplatků.

 

Fáze Projektu pro provádění stavby vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. U staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Dokumentace je prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projekt pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projekt pro provádění stavby se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Fáze obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projekt pro provádění stavby u staveb financovaných z veřejných zdrojů musí být zpracovaný tak, aby také splňoval požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Projekt pro provádění stavby musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. U drobných staveb je možné zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby. Nenáročné stavby mohou být po dohodě mezi klientem, projektantem a dodavatelem stavby realizovány podle Projektu pro provádění stavby bez dalších montážních a dílenských výkresů. Standardní zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.)  specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky)  koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb) Nadstandardní zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta koordinační výkresy profesí provozní schémata v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže  vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele

 

Soupis prací a dodávek Tato fáze obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Soupis prací a dodávek vymezuje předmět realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Soupis prací a dodávek obsahuje kompletní seznam jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla. Součástí této fáze je spolupráce architekta s klientem při výběru zhotovitele. Zhotovitele si vybírá klient na základě podkladů vypracovaných architektem a jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na dodávku stavby. Architekt jako zpracovatel dokumentace zná dobře její složitý obsah, a proto může klientovi poradit v dílčích otázkách výběru. Standardní vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby20  sestavení výkazů výměr pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD označení položky v projektové dokumentaci číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby Nadstandardní spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dodavatelská dokumentace stavby výrobní a dílenská dokumentace ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby Obstarávací vyhledání a oslovení potencionálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby obstarání referencí zhotovitelů obstarání podkladů pro výběr jiným dohodnutým způsobem

 

Autorský dozor Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. (Podle § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací). Na výzvu se AD účastní kontrolních prohlídek stavby vedených stavebním úřadem a závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Při dokončení stavby se AD účastní uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku. Standardní účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi  kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fázemi a kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek dohled nad odstraňováním kolaudačních závad Nadstandardní poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení) posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce účast při reklamačním řízení spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby Obstarávací zajištění závěrečné prohlídky stavby, případně kolaudačního řízení zajištění revizních zpráv od dodavatelů zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí Použité zkratky: AD - autorský dozor DOSS - dotčené orgány státní správy EIA - posuzování vlivu stavby na životní prostředí KN - katastr nemovitostí TDI - technický dozor investora TZB - technická zařízení budov ZOV - zásady organizace výstavby

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850